Att spara på vattnet

Energibesparingar i vår vardag

Varje dag förbrukar vi tusentals liter vatten och stora mängder överflödig energi. Dagligen påminns vi om behovet av olika energibesparingsåtgärder. En energibesparing har omedelbar effekt på företagets utgifter, liksom på konsumenternas plånböcker. Och det bästa är att energieffektivitet även gynnar miljön.

Varje dag förbrukar vi tusentals liter med vatten

Varje person i Sverige förbrukar i genomsnitt 140 liter vatten per dygn. Men det är ändå bara en bråkdel av vårt individuella vattenfotavtryck, det vill säga den mängd sötvatten som går åt i alla våra verksamheter. Ditt verkliga vattenfotavtryck får du fram genom att lägga till den mängd virtuellt vatten som du förbrukar till det vatten du spolar ur kranen. Virtuellt vatten är vatten som går åt till produktionen av varor, produkter och tjänster. Hit räknas även den globala vattenförbrukningen, det vill säga vatten som används i samband med produktion utomlands.

Att känna till och hantera vattenrelaterade risker

Rent vatten är en förutsättning för liv och i både lantbruket och industrin används stora mängder vatten. Företag bör investera i att skaffa sig kunskap och förmåga att hantera de risker som har att göra med vattenförsörjningen. Riskmedvetenhet handlar om att analysera potentiella problem, att undersöka var i produktionskedjan eller i vilket skede av industriprocessen som vattenfotavtrycket växer sig orimligt stort i förhållande till resurstillgången.

På de flesta håll i Sverige finns tillräckligt med rent vatten – här utgör tillgången ännu inte någon flaskhals. Därför bör svenska företag också rikta sin uppmärksamhet på annat än enbart det absoluta vattenfotavtrycket. Ett bra mål både nu och i framtiden är att minska förbrukningen av rent dricksvatten på hemmaplan och dra ner på användningen av sötvatten i länder drabbade av torka.

Miljöfördelar med att spara vatten – att minska förbrukningen av rent vatten hjälper till att sänka energiförbrukningen på följande sätt:

 • Energiåtgången för att pumpa vatten minskar.
 • Behovet att skaffa och rena råvatten minskar.
 • Mindre volymer av avloppsvatten behöver renas.

Vattenbesparingar ger åtminstone tre typer av ekonomiska fördelar:

 1. Den allra mest uppenbara nyttan står att läsa på vattenräkningen. Genom att se över vattenförbrukningen i industriprocesser, lantbruk och större byggprojekt kan utgifterna sänkas så att det har verklig betydelse för verksamheten.
 2. En vettigare vattenförbrukning är en del av vägen mot en hållbar ekonomi. Ett företag som värnar om en förnyelsebar miljö och om naturresurserna kan med större sannolikhet fortsätta med sin verksamhet även i framtiden. Ansvarslöst utnyttjande av naturresurser skadar ekonomin på lång sikt.
 3. Miljövänliga produkter skapar ett positivt intryck hos kunden och höjer profilen för de företag och organisationer som verkar i en fastighet.

Beröringsfri blandare Conti+ ultra.
Beröringsfri blandare Conti+ ultra

Intelligent planering av toaletterna sparar vatten och energi

Genom omsorgsfull planering av toalettutrymmena går det att spara vatten bland annat såhär:

 • Placera ut vattenfria urinoarer, vars hygien ombesörjs av en smutsslukande bakterieflora. En mikrobiologisk urinoar kan spara upp till 100 000 liter vatten om året.
 • Välj spolknapp med dubbla spolalternativ. Då kan användaren välja själv. Efter det lilla behovet behövs inte en fullständig genomspolning av toaletten.
 • Dra nytta av att golv och bänkskivor med fria ytor är lättare att rengöra. Städarna kan klara av sitt arbete med mindre mängder vatten.
 • Ta hand om dina lokaler – kolla kranar och rör med regelbundna mellanrum.
 • Välj vattensnåla kranar och duschar.
 • Byt ut dina traditionella kranar mot beröringsfria – vattenflödet bryts automatiskt och det går inte att glömma att stänga av kranen.
 • I gamla lokaler, byt ut kranarnas munstycken, duschhandtag och takduschar mot nya, vattensnåla versioner.
 • Minska åtgången av varmvatten i våtutrymmen – beröringsfria Conti+ Ultra armaturer går till exempel att ställa in på önskad temperatur.
 • Sprid kunskap, utbilda och aktivera kunderna och personalen.
 • Vattenbesparande investeringar har en mycket kort återbetalningstid, ofta bara några månader.

Urinoar Urimat CompactPlus, vattenfri
Urinoar Urimat CompactPlus, vattenfri

Nyckelord